Contact Information

559 Nguyen Thi Thap str, Tan Phong Ward, Dist 7, HCMC, VN
+848 37754015 ~ 3775.4621
+848 3775.4018 ~ 3775.4622
info@marineprocurementhub.com
supplies@marineprocurementhub.com
Hotline:
(+84)0909095247
(Captain Pham)
(+84)0902600755 (Mr.Tung)
Sales Department
Customer support

Login

Customers & Partners

TÌM KIẾM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM THEO MÃ QUỐC TẾ
Tên Sản Phẩm: Mã Sản Phẩm:
                            Mã Siêu Thị           Mã IMPA Mã ISSA

Lắp đặt thiết bị chống rơi (Fall Preventer Device - FPD); Thời hạn có hiệu lực 01/01/2013

Uỷ ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng

hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.317(89) sửa đổi, bổ sung đối với Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS), và Nghị quyết MSC.320(89) sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về các trang thiết bị cứu sinh (LSA), liên quan đến hệ thống RRS. Các sửa đổi, bổ sung này sẽ dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Quy định mới III/1.5 theo sửa đổi, bổ sung nêu trên của Công ước SOLAS

yêu cầu:

“5 Không phụ thuộc vào mục 4.2, đối với tất cả các tàu, không muộn hơn đợt kiểm tra trên đà theo chu kỳ đầu tiên sau ngày 01 tháng bảy năm 2014, nhưng không muộn hơn ngày 01 tháng bảy năm 2019, cơ cấu nhả có tải của xuồng cứu sinh không thoả mãn các mục 4.4.7.6.4 đến 4.4.7.6.6 của Bộ luật phải được thay thế bằng thiết bị tuân thủ Bộ luật.*”

Mục 4 của Thông tư MSC.1/Circ.1392 yêu cầu:

"Yêu cầu các chính phủ thành viên đảm bảo rằng tất cả các tàu được trang bị các xuồng cứu sinh có hệ thống nhả có tải, phải được lắp đặt các thiết bị chống rơi như nêu trong mục 6 của Hướng dẫn này tại thời gian sớm nhất"

Mục 6 của Thông tư MSC.1/Circ.1392 yêu cầu:

"Trên mỗi tàu, các thiết bị chống rơi theo hướng dẫn lắp đặt và sử dụng các thiết bị chống rơi( FPDs) ( MSC.1/Circ.1327) phải được lắp đặt cho mỗi hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có…"

Mục 2 của Thông tư MSC.1/Circ.1327 yêu cầu:

"Sử dụng FPDs phải được xem xét như một biện pháp giảm bớt rủi ro tạm thời, chỉ được sử dụng cho các móc nhả có tải hiện có, do thuyền trưởng quyết định, cho tới khi sử dụng rộng rãi các thiết kế móc xuồng đã được cải tiến cùng với các đặc tính an toàn được nâng cao."

Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế (IACS) đã đưa ra giải thích thống nhất đối với các yêu cầu nói trên như sau: "Khi sử dụng các chốt khóa như một thiết bị chống rơi, các chốt phải được thiết kế sao cho chúng có hệ số an toàn tối thiểu là 6 theo mục 6.1.1.6 của Bộ luật LSA. Khi mà các móc nhả có tải của xuồng cứu sinh hiện có được khoan lỗ để lắp chốt khóa, sức bền của các móc phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong bộ luật LSA và mục 5.3.1 Phần 2 Nghị quyết MSC 81(70), và phải thỏa mãn mục 2.1 Thông tư MSC.1/Circ.1327. Việc sửa đổi móc xuồng phải được sực chấp nhận của nhà sản xuất.

Khi sử dụng các dây đai hoặc các dây quang nối với ma ní (shackles) làm thiết bị chống rơi, chúng phải được thẩm định thỏa mãn theo các yêu cầu thử sau đây:

(i) Thử môi trường theo quy định của mục 1.2.1, Phần 1 Nghị quyết MSC 81(70) hoặc tương đương.

(ii) Thử chống mục nát, chống mất màu và chịu được sự hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp từ ánh nắng mặt trời và chúng không bị ảnh hưởng đến

khả năng làm việc do nước biển, dầu hoặc nấm mốc theo quy định trong mục 2.4, Phần 1 Nghị quyết MSC 81(70) hoặc tương đương. (iii) Thử mẫu tới hệ số an toàn là 6.

(iv) Thử chấp nhận tại xưởng với tải trọng thử là 2.2 x SWL. Hệ số an toàn phải được xác định dựa trên SWL không được nhỏ hơn toàn bộ

trọng lượng của xuồng cứu sinh khi được xếp đầy đủ trang thiết bị và người. Nhà chế tạo thiết bị nâng hạ xuồng và xuồng cứu sinh phải chịu trách nhiệm xác nhận rằng mắt treo phù hợp để sử dụng cho thiết bị chống rơi. Nếu nhà chế tạo thiết bị nâng hạ xuồng và xuồng cứu sinh không còn tồn tại, việc sử dụng các mắt treo phải được quyết định bởi cơ sở cung cấp dịch vụ bảo dưỡng."

Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, chủ tàu và người khai thác tàu phải đảm bảo thiết bị chống rơi được lắp đặt cho các hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có đang chờ để được đánh giá. Thiết bị chống rơi phải được lắp đặt phù hợp với '54hông tư MSC.1/Circ.1327 - “Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị chống rơi” cho đến khi hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh được xác nhận thoả mãn Bộ luật LSA sửa đổi.

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các chủ tàu/ các công ty quản lý tàu liên hệ với các đơn vị thiết kế, nhà chế tạo xuồng cứu sinh để được hướng dẫn lắp đặt các thiết bị chống rơi xuồng cứu sinh phù hợp với Thông tư MSC.1/Circ 1327 và các giải thích thống nhất của IACS sau ngày 01 tháng 01 năm 2013 với các lưu ý như sau:

a/ Các sửa đổi đối với các móc xuồng trang bị cho các xuồng cứu sinh hiện có để kết hợp thiết bị chống rơi phải được Chính quyền Hàng hải hoặc tổ

chức phân cấp được ủy quyền thẩm định trước khi thực hiện công việc sửa đổi (ví dụ như các sửa đổi được thực hiện đối với móc xuồng, xuồng hoặc thiết bị hạ để trang bị thêm sử dụng thiết bị chống rơi của các xuồng cứu sinh và móc xuồng hiện có của các tàu chở dầu và tàu chở

hóa chất để có thể thao tác tháo thiết bị chống rơi từ bên trong xuồng). b/ Việc thử xuồng, thiết bị hạ và cơ cấu nhả liên quan phải được Chính

quyền Hàng hải hoặc tổ chức phân cấp được ủy quyền chứng kiến. Kết quả thử phải được lập hồ sơ và lưu trong hồ sơ thiết kế được thẩm định.

c/ Thiết kế và thao tác thiết bị chống rơi phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong mục 2 Phụ lục của Thông tư MSC.1/Circ. 1327.

3. Đề nghị các Công ty quản lý và khai thác tàu chủ động rà soát lại tình trạng kỹ thuật đội tàu của mình để triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị chống rơi xuồng cứu sinh đúng thời hạn theo quy định;

4. Đề nghị các Chi cục đăng kiểm tàu biển hướng dẫn đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra việc trang bị thiết bị chống rơi xuồng theo thiết kế được thẩm định và chứng kiến thử theo Thông tư MSC.1/Circ 1327 tại đợt kiểm tra an toàn trang thiết

bị (chu kỳ hoặc bất thường) đầu tiên sau ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nếu xuồng cứu sinh chưa được trang bị thiết bị chống rơi hoặc thiết bị chống

rơi không phù hợp, đăng kiểm viên hiện trường phải thu hồi GCN an toàn trang thiết bị của tàu và cấp GCN điều kiện an toàn trang thiết bị với thời hạn 02 tháng và đưa ra khuyến nghị trong báo cáo kiểm tra.

Thông báo được đăng tải tại  http://www.vr.org.vn/